Viktiga saker att känna till kring elsäkerhet

Elsäkerhet kanske inte är den mest spännande aspekten av att äga ett hem, men det är definitivt en av de viktigaste. Att ignorera grundläggande säkerhetsåtgärder när det gäller elen kan få allvarliga konsekvenser.

Riskerna är många om du inte tar elsäkerhet på allvar – allt från eldsvådor som hotar liv och egendom till stötar som kan vara direkt livshotande. Tyvärr är bristande elsäkerhet en vanligt förekommande faktor bakom många olyckor i hemmet årligen. Kunskapen finns ofta inte där, eller så försummas enkla rutiner och inspektioner.

Risker med bristfällig elsäkerhet

Att inte upprätthålla god elsäkerhet i hemmet kan få allvarliga konsekvenser. Nedan listar vi några av de största farorna med bristande elsäkerhet.

Brandrisk

Elfel är en av de vanligaste orsakerna till bostadsbränder. Överbelastade uttag, slitna kablar och felaktiga installationer kan alla generera gnistor eller överhettning som kan starta en brand. En brand kan snabbt få stora och allvarliga påföljder genom att sprida sig okontrollerat och orsaka enorma skador på både liv och egendom.

Risk för stötar

Att komma i kontakt med strömförande delar innebär risk för allvarliga elektriska stötar. Beroende på spänning och strömstyrka kan sådana stötar leda till alltifrån muskelsammandragningar till hjärtstopp och dödsfall. Barn som sticker in föremål i el-uttag löper särskild risk.

Kortslutningar och överbelastning

När för mycket ström går genom en krets uppstår överhettning som kan smälta kablar och skada apparater. I värsta fall startar en brand. En kraftig kortslutning kan helt enkelt orsaka väldigt stor skada om man har otur.

Skador på apparater

Om elsystemet inte är korrekt installerat och skyddat finns risk att dyrbara apparater som TV, datorer etc går sönder vid spänningsvariationer eller överspänning.

Vikten av att behöriga elektriker utför elarbeten

Att anlita en auktoriserad, certifierad och behörig elektriker för alla typer av elarbeten i hemmet är oerhört viktigt – både av säkerhetsskäl och för att följa gällande lagar och föreskrifter.

Från ett säkerhetsperspektiv är det ytterst riskfyllt att utföra elarbeten utan rätt kompetens och kunskap. Att dra nya elledningar, installera elcentraler eller byta eluttag på egen hand kan snabbt bli livsfarligt om det inte görs på rätt sätt. Felaktigt utförda installationer skapar brandrisk och risk för elektriska stötar. Det finns många potentiella faror som en lekman lätt kan missa. En behörig elektriker har däremot den utbildning och erfarenhet som krävs för att kunna utföra alla typer av el-arbeten på ett säkert och fackmannamässigt vis.

Dessutom är det enligt lag ett krav att en behörig elektriker anlitas för de flesta typer av elinstallationsarbeten i bostäder och lokaler. Endast vissa enklare arbeten får i vissa fall göras på egen hand. Alla större installationer måste utföras av en auktoriserad elinstallatör som kan tillhandahålla behörighetsbevis.

Med det sagt är det klokt att anlita ett kompetent elföretag (t.ex. en seriös elektriker i Sollentuna eller i det område där du bor) om du känner dig minsta lilla osäker, även om det är ett elarbete som man får utföra på egen hand. På så sätt kan du vara säker på att allt sköts på ett korrekt och säkert sätt.

Ditt ansvar att bostaden är säker

Som bostadens ägare eller hyresgäst bär du det yttersta ansvaret för att elsäkerheten upprätthålls. Detta innebär ett flertal ansvarsområden som du måste vara medveten om.

Det är av största vikt att du endast låter behöriga elektriker utföra elinstallationer i bostaden. Att själv försöka dra nya ledningar, installera elcentraler eller liknande är inte bara förenat med stora risker, utan kan som sagt även vara direkt olagligt och straffbart. Det finns strikta regler för vilka typer av elarbeten en lekman får utföra på egen hand. Att bryta mot dessa kan resultera i böter eller krav från kommunen att återställda det som har gjorts.

Lämna en kommentar