FA-loggan  
Vi vill så gärna veta!  
  Hem ::
   
 

Vi vill så gärna veta!

Det är den allra första riktiga vårdagen och jag ringer till Helene Saranius, Dokumentcontroller inom Vårdförbundet.

Hej Helene, berätta varför är Vårdförbundet med i Folkrörelsernas Arkivförbund FA?
Svaret från Helene kommer snabbt.

Vi är med därför att vi vill bevara vår verksamhet för framtiden! Vårdförbundet har 21 lokala kontor från Luleå till Malmö som lämnar sitt material till föreningsarkiven.

Det händer mycket inom vården, privata intressenter har tillkommit.
Det som sker idag, är historia i morgon! Ett exempel; väntrum heter kanske lounge i framtiden.
Bevarande aspekten är mycket betydande och ansvaret är stort.

FAs huvuduppgift är att genom ett brett kursutbud och kontaktskapande aktiviteter ge medlemsorganisationerna tillgång, till kvalitativ information inom verksamhetsområdet samt kompetenshöjande insatser som ger ett mervärde för det dagliga arbetet.

Tycker Du att FA uppfyller det som Ni vill ha ut av medlemskapet?

Ja, det tycker jag . Vill berätta att min kollega som är backup för mig, var på en utbildning som FA anordnat och hon kom hem mycket glad och hade upplevt det stimulerande. Hon hade fått ett annat djup och känsla för arkivansvaret.

Utbildningarna som anordnads blir ett lyft och ökar intresset inte minst för de, som exempelvis fått uppdraget, utan att ha en bakgrund i de aktuella arbetsuppgifterna.
Det är även viktigt och värdefullt att få träffa andra arkivansvariga för utbyte och samtal i arkivfrågorna som helhet.

I dag har vi datorer, vad kommer att hända med all den information som finns lagrad, hur blir allt tillgängligt framgent. Det finns mycket ”stoff” till fortsatta samtal i kring och arbetet med arkiv, för FA.

Vilket eller vilka utmaningar tycker Du att FA står inför?

Utmaningen för FA är, att hålla samman de som arbetar med arkivfrågorna! Det som oroar är, inte minst ekonomin och osäkerheten kring bevarandefrågorna.
Det är också angeläget att fortsätta med arkivträffarna, för att stimulera och argumentera för arkivhanteringens bestående och utveckling.
Viktigt att FA verkar för en kunskapsdelning inom professionerna.
Arbeta framtidsinriktat, för att ge kunskap, kännedom och belysa värdet av det arkivarbete som utförs.
Jag vill också att FA lyfter fram utbildningar i Arkivkunskap inom Högskolan för att höja kompetensen.
Min arbetsgivare, Vårdförbundet, är generös och uppmuntrar fortbildning på bl.a. distans, för att ännu bättre ta hand om vår historia!

Tack Helene för det trevliga samtalet och det är glädjande att Vårdförbundet ser vikten, värdet och ansvaret för vår historia.
Lycka till i Ditt fortsatta arbete, det arbete som Du har, för att vårda och bevara historien!

Elsie Bäcklund Sandberg